Kế hoạch tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh trong trường học trên địa bàn quận Hà đông năm 2019

05/ 06/ 2019 2:15:00 CH 0 Bình luận

PGD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG  MN TUỔI THẦN TIÊN

Sè: 96 / KH- TTT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

––––––––––––––––––––

Hµ §«ng, ngµy  9 th¸ng 5  n¨m 2019

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh

 trong trường học trên địa bàn quận Hà đông năm 2019

 

 

Thực hiện Công văn số 988/KSBT-SKMT&YTTH ngày 09/4/2019 của Trung tâm Y tế Kiểm soát bệnh tật – Sức khỏe môi trường & Y tế học đường  Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh trong trường học năm 2019. Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường 29/4 đến 6/5 và Ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2019 và để chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học.Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch như sau :

1 – Các lớp tích cực vệ sinh môi trường lớp họchàng ngày,hàng tuần, hàng tháng trong trường học, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp, chủ động phòng chống dịch bệnh

2  -  Tuyên truyền thông qua các tờ rơi nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc sử dụng nước sạch, bảo quản nguồn nước, vệ sinh môi tường, thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nhằm phòng chống các bệnh lây nhiễm như: sốt xuất huyết, tay chân miệng,…

3 –Yêu cầu các lớp duy trì việc rửa tay đúng cách cho trẻ khi bẩn bằng xà phòng và nước sạch. GV Thường xuyên tiến hành tổ chức thu gom phế liệu tồn đọng tại nhóm lớp,vệ sinh khử trùng sân chơi , lớp học, sàn nhà, hành lang, cầu thang , tay vịn, nhà vệ sinh, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng  cá nhân , trang thiết bị đồ dùng học tập bằng cloraminB để phòng chống dịch bệnh, nhân viên y tế kiểm tra giám sát và lập biên bản việc thực hiện của giáo viên

4 - Chủ động giám sát theo dõi sức khoẻ học sinh và phát hiện trẻ mắc bệnh báo cáo kịp thời về trạm y tế và Trung tâm y tế

 

5- Duy trì vệ sinh khử trùng khu vực nhà ăn, bếp, dụng cụ chế biến, bát đũa. Nhân viên nuôi dưỡng phải thực hiện đúng các qui định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn

 6- Ban chỉ đạo phòng chống dịch thường xuyên kiểm tra việc, đảm bảo việc theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe cúa học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại nhà trường nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh

                  

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường trong trường học năm 2019của Trường MN Tuổi Thần Tiên.Đề nghị CBGVNV toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên

Nơi nhận:

- Toàn thể CBGVNV thực hiện

- Lưu VT.

 

          TM.BAN CHỈ ĐẠO

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Hoa

 

 

Viết bình luận