5 lĩnh vực giúp trẻ phát triển toàn diện:. "Thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mĩ ''