Bài góc Văn hoá địa lý: Cờ các nước và quả cầu màu.