Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học.