Hoạt động học phát triển thể chất: Vận động cơ bản "Bò qua vật cản" (khối nhà trẻ)