Hoạt động phát triển thể chất: Đi trong đường hẹp (khối mẫu giáo bé)