Hoạt động thực hành theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Trò chơi bác thợ giày)