Hội nghị công nhân viên - Người lao động đã diễn ra thành công tốt đẹp.