Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 17 tháng  6  năm 2019

 

GIẤY MỜI

Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh

vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

           

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông trân trọng kính mời:

* Đại biểu quận:

- Lãnh đạo UBND quận;

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo;

- Lãnh đạo Hội Khuyến Học quận;

* Đại biểu cơ sở:

- Đ/c Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội UBND phường (đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non chuyển giúp Giấy mời và bản Kế hoạch tuyển sinh đến các đ/c Phó Chủ tịch);

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Dự Hội nghị triển khaiKế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tiếp theo.

1- Thời gian:14h00' ngày 20 tháng 6 năm 2019 (thứ năm).

2- Địa điểm:Hội trường tầng 3 UBND quận Hà Đông.

Lô No1 - Khu trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu.

Chú ý:khi dự Hội nghị, đề nghị đại biểu mang theo bản Kế hoạch tuyển sinh số 145/KH-BCĐ ngày 14/05/2019 của Ban chỉ đạo tuyển sinh(đã được gửi tới các đơn vị và trong hòm thư điện tử của ngành giáo dục & đào tạo quận).

Phòng Giáo dục và Đào tạo hân hạnh được đón tiếp quý vị đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như TP mời;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Thị Lệ Hằng