Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ toàn trường năm học 2019 – 2020.

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

Số: 06/KH-TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Hà Đông , ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ toàn trường năm học 2019 – 2020.

- Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ y tế và Bộ giáo dục ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học;

- Căn cứ Hướng dẫn số 3785/SGDĐT-GDMN ngày 30/8/2019của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2019-2020;

Căn cứ vào Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019- 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội; Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2019- 2020.

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh Ban chỉ đạo y tế học đường nhà trường xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho trẻ năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau.

I/ MỤC TIÊU.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các cháu trong trường mầm non, kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ mắc bệnh học đường.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các nhóm lớp đạt 100%.

- Phát hiện kịp thời các bệnh liên quan đến học đường như: tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt và các bệnh lý khác như: suy dinh dưỡng, hen phế quản,béo phì …để có biện pháp quản lý và điều trị kịp thời.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Công tác chuẩn bị:

- Các cơ sở chuẩn bị cơ sở vật chất như phòng khám, danh sách học sinh các lớp, và sổ khám sức khỏe ghi đầy đủ thông tin của trẻ.

- Nhân viên y tế, giáo viên các lớp của nhà trường phối hợp và hỗ trợ cho đoàn khám sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo cho phụ huynh học sinh biết thời gian khám và lịch khám để phụ huynh đưa trẻ đi học để được khám đầy đủ đạt chỉ tiêu đề ra.

2. Nội dung:

- Các cơ sở tổ chức khám sức khỏe cho trẻ tại trường theo quy định của Bộ Y tế.

- Trạm y tế phường khám kiểm tra các bệnh về răng miệng, tai mũi họng …

- Khám phát hiện kịp thời các bệnh liên quan đến học đường như tai mũi họng, mắt,răng hàm mặt và các bệnh lý khác như suy dinh dưỡng, hen phế quản, béo phì…để quản lý và điều trị kịp thời.

- Nhân viên y tế phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Phân công trách nhiệm:

- Nhà trường phối hợp với trạm y tế xây dựng kế hoạch triển khai công tác khám sức khỏe cho trẻ.

- Cán bộ Y tế của nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp chuẩn bị đầy đủ sổ khám sức khỏe ghi đủ thông tin của trẻ, danh sách học sinh của lớp mình phụ trách để phục vụ cho đoàn khám được thuận lợi.

- Cán bộ y tế của trường phối hợp với trạm Y tế phường chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiêt bị  đầy đủ để khám sức khỏe cho học sinh theo quy định.

- Bố trí cán bộ y tế,nhân viên, giáo viên nhà trường phối hợp với đoàn khám để đoàn khám hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng kế hoạch.

- Sau khi khám sức khỏe, cán bộ y tế nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo tình trạng sức khỏe của học sinh đến phụ huynh để phụ huynh nắm được kết quả và có sự phối kết hợp trong việc quản lý và điều trị bệnh kịp thời.

4. Thời gian khám:

- Cơ sở 1: 14h30 ngày 25/9/2019 ( Thứ 4).

- Cơ sở 3, An Hưng: 14h30 ngày 26/9/2019 ( Thứ 5).

Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe  của trường Mầm non Tuổi Thần Tiên năm học 2019 - 2020, đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

                                                               

 Nơi nhận:

- BGH nhà trường ( để b/c);

- 100% các lớp ( để t/h);

- Lưu VT.

TM.BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Xuân Quỳnh