Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường lớp, bếp các cơ sở tháng 6 năm 2020