Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGMNTUỔI THẦN TIÊN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 41/KHTS – MNTTT                                         Hà Đông, ngày 21 tháng 6 năm 2019.

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 14/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào chỉ tiêu của Phòng giáo dục quận Hà Đông giao tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi để các cháu có đủ điều kiện được cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường Tiểu học.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nhà trường.

Công tác tuyển sinh được hoàn thành đúng với kế hoạch đã xây dựng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH.

1. Đối tượng và tuyến tuyển sinh :

          - Đối tượng tuyển sinh: Trẻ nhà trẻ từ biết đi đến 72 tháng tuổi.

          - Tuyến tuyển sinh: Trong địa bàn quận Hà Đông.

          - Ưu tiên tiếp nhận toàn bộ hồ sơ trẻ 5 tuổi xin vào học tại trường.

2. Qui định về hồ sơ của trẻ:

          +Đơn xin học ( Theo mẫu của trường)    

          +Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          + Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú, lưu trú.

3. Thời gian tuyển sinh :

    Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 26/5/2019 đến ngày 12/7/2019.

          - Sáng từ 7h30 đến 11h30;

          - Chiều từ 14h00 đến 17h30.

4. Đề xuất số lượng học sinh năm học 2019 – 2020.

    * Số lượng học sinh được giao tuyển sinh là: 600 học sinh

- Nhà trẻ 5 nhóm          : 111 học sinh

- Mẫu giáo 3 tuổi 5 lớp: 163 học sinh

- Mẫu giáo 4 tuổi 4 lớp: 171 học sinh

- Mẫu giáo 5 tuổi 4 lớp: 155 học sinh

     * Số lượng học sinh tuyển mới năm học là: 43 học sinh

- Nhà trẻ 15 – 36 tháng tuyển mới là:         28 học sinh

- Mẫu giáo 3 – 4 tuổi tuyển mới là:   13 học sinh

- Mẫu giáo 4 – 5 tuổi tuyển mới là:     0 học sinh

- Mẫu giáo 5 – 6 tuổi tuyển mới là:     2 học sinh

5. Địa điểm tuyển sinh :

Văn phòng Số 7 - Đường Chiến thắng - Tổ 1 - La Khê - Hà Đông – Hà Nội.

Văn phòng Tầng 5– Tòa nhà V3 – Victoria Văn phú –Phú La – Hà Đông – Hà Nội.

Văn phòng Liền kề 16 – khu đô thị An Hưng – La Khê – Hà Đông – Hà Nội.    

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của trường mầm non Tuổi Thần Tiên.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c)

- BGH, Kế toán (để t/h)

- Lưu VT.

                            HIỆU TRƯỞNG

                               

                                   (Đã ký)

 

 

                        Phạm Thị Thanh Hiển