Kể tên các loại quả bé biết và quả mình thích ăn nhất (Bé Khánh My - Lớp Donald)