Khi nghỉ ở nhà các con cũng cần phải trau dồi chữ cái...đó là những hoạt động đang được các giáo viên khối 5 tuổi gửi đến các con.