Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi, có phương pháp thì người bình thường cũng trở nên phi thường