Tập huấn phòng chống các bệnh về mắt học đường

 

UBND Quận Hà Đông

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

––––––––––––

 

             Số:    940   /PGD&ĐT                    

V/v: Tham dự lớp tập huấn phòng chống các bệnh về mắt học đường cho cán bộ y tế các trường mầm  non, tiểu học, THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

 

                                           Hà Đông, ngày   23   tháng   8  năm 2019

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, THCS

 

            Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-BCĐ ngày 20/9/2018 về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2018-2019 trên địa bàn quận Hà Đông; Phòng GD&ĐT quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm y tế quận tổ chức lớp tập huấn phòng chống các bệnh về mắt học đường cho cán bộ y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS, cụ thể như sau:

 

1. Thành phần:

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT

- Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm y tế quận

- Cán bộ y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS

2. Thời gian: 14h00, ngày 27/08/2019

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm y tế quận Hà Đông

(57 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội)

         

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường cử cán bộ đi dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lãnh đạo & CV PGD&ĐT

- Lưu: VT

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

 

Bạch Ngọc Lợi