Thủ tục nhập học

Các thủ tục nhập học bao gồm:

1.  Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường)

2. Giấy khai sinh (Bản sao)

3. Hộ khẩu photocoppy hoặc Giấy xác nhận nơi cư trú.

4. Hộ khẩu chính ( Để đối chiếu)